Ясли сад №20 села Кенжеколь
г. Павлодар, с. Кенжеколь, ул. Токина,3
352906, 352902
Вернуться на главную страницу отдела образования

Добро пожаловать на сайт нашего детского сада

  Мемлекеттік ќазыналыќ коммуналдыќ кєсіпорыны-№20 сєбилер баќшасы.

  2009 жылы 20 ќањтарда ашылѓан

  Мекен-жайы:Кенжекµл ауылы,Токин кµшесі,3‰й

  Тел:352-906,352-902

 

Мекеме жетекшілері:

Директор-Ергазинова Гүлнар Шаменовна

Єдіскер-Омашева Лунара Ќайыркенќызы

Медбике-Ќошќарбаева Салтанат Маратбекќызы

 

  Жобалыќ ќуаты-140 бала,топтардыњ саны-6.

 

Мектепке дейінгі топтар:

2 сєбилер тобы-1

Естияр тобы-2

Ересек тобы-2

Мектепалды даярлыќ топтары:

Ересек тобы-2

Даярлыќ тобы-1

 

Материалдыќ-техникалыќ база:

Музыка залы-1

Асхана-1

Логопед кабинеті-1

Медицина кабинеті-1