Сенім телефоны
8(7182)205750 8(7182)205850 8(701)4486781 Бакыт Жусуповна 8(718)322167 - отдел образования, 8(718)2321937 - управление образования
email: ded-sad@mail.ru
Мекенжайы: Катаева, көшесі 23
8(7182)613712
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Дүйсенбі-15.00-17.00 Сәрсенбі-15.00-17.00
Балабақша туралы

Аман денеде - аман рух!

Балабақшажұмысының басымбағыты- бұлбалалардыңденсаулығыныңқорғаныарқылыденсаулықтарынқорғау жәненығайту: емделу- профилактикалық, физикалық- сауықтыру, тәрбиелік- білімберу.

Айтылмыш сұрақтардыңшешімінебарлықбалабақшаныңұжымықатысады. Жылсайынбізбалалардыңсауығуына мақсатқоямыз,өздерініңденсаулығынкүтугеқажеттіліктерінетәрбиелеу. Осымақсаттыңшешіміүшінбалабақшада шынығужәнесауықтырупроцедураларыменіс-шараларжүгізіледі: таңертеңгітүрлігимнастиканыңкөріністері,денешынықтырусабағы,жүзу, сауна, серуендер.Мемлекеттікстандартбойынша1995 жылдың22 қарашасынанвариативтібөліккехауызжәнесаунасабақтарыкіргізілуі, балалардыңсауығуыныңнегізгіфакторларынанболыптабылады.

Денешынықтырунұсқаушысы Е.Н.Киршина дене тәрбиесабағындабалаларғаиндивидуалдық-дифференциалдытілтабуды жасайды, жүктіңұйғарымынфизикалықдайындықтыңжәнеденсаулықтыңдеңгейінескереді.

Жүзусабағынұйымдастыратынжәнеөткізетіннұсқаушы О.Н.Якуба - ол қаталэрудициялдыұстаз.Балалардасабақтыңжүйеліктүрдеөтуісупроцедураларынабелгілінысанғакеліп,әдеткеайналдырды, дербесжәнеқоғамдықгигиенаныңдағдыларынаорнады,судатәртіптіңмәдениетіне.Бұлбарлықбалаларғасенімділіктіңсезімінашықсуайдындардасомдайды.Мектепкедейінгімекеменіңмедициналықперсоналыныңнегізгімақсатыбалалардыңденсаулығынқадағалауынұйымдастыружұмысыболыптабылады.Бұлпрофилактикалықіс-шараны дұрысфизикалықжәнежүйке- психикалықдамудыңқамсыздандыруынжәнеауру-сырқаудыңтөмендетуі.

Балалар ағзасынжақсартужұмыстарыылғиұшталады. Басқарманыңжаңамедико-педагогикалықтехнологияларыбалалардыңденсаулығыныңғылымитілтабудыперсоналдыңжұмысынакөздейді, диагностиканыңжетілуі,балаларденсаулықжағдайыныңбағасыныңжаңаруы, балабақшадашаралардыңәртүрлігі.Осыбағыттажұмысістепкележатқанпед. ұжымөзініңмақсаттарынкүрделендіруінжолғақойдыжәнебалалардыңденсаулығынсақтаужәненығайтуқажеттіліктерінқұружұмыстарынбастады, сондайақоғанжекежауапкершілік- қозғалғышойынарқылыфизикалықсапасыныңдамуы,бұлойынмазмұнынашады, қимылдатқышсапасынтолықдамуынқамсыздандырады, айлакерлік, шыдамдық, күш.майысқақтықжәнееңбасты балалардыңфизиологиясыныңжылдықтоптамада тәртібі.

Әрдайымспорттықжарыстардыөткізеді, сайыстыр, жарыстар.Ойындажинақталғантәжірибеніқолдану, сабақтарда, қозғалғышқызметте.Балаларғақозғалуғарақаттанумүмкіндіктіберу. Балалардавалеологиялықмәдениеттіжалғастыруғақажеттілікті  жалғастыру, валеологиялықбілімдердіқоса, ағзаныңсауығуынадегентереңмүдделері,салауаттыөмірсалтықұзыреттілігініңдамуы, өзініңденсаулығына жәнеқоршағандардыңденсаулығынажауапкершілік.