Сенім телефоны
65-50-42
email: sch42_pavlodar@mail.ru
Мекенжайы: Ткачев көшесі, 15
8(718)2-65-62-86 қабылдау бөлімі,65-62-93 вахта
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сәрсенбі 14.00-17.00 Жұма 09.00-12.00
Бір жылда2909883
Бір айда299009
Бір аптада48410
Кеше2906
Тәулік7344
План работы библиотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 01

 

 

 

 

КIТАПХАНА ЖҰМЫСЫНЫҢ

ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

№ 42    ОРТА МЕКТЕП

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫ

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

БИБЛИОТЕКИ СОШ № 42

2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД

 

 

«Утверждаю»:

Директор СОШ № 42

им. М. Ауэзова

__________Тургульдинова И.Ж.

 

 

Кітапхана жұмыстарының сандық көрсеткіштері

Количественные показатели библиотечной работы

 

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

Орындалғаны

выполнено

1

Бірынғай тіркеу нөмері бойынша оқырмандар саны

Количество читателей по единому регистрационному номеру

1200

 

2

Оқырмандар  құрамы:

Состав читателей:

 • 1-4 сынып оқушылары/ учащиеся  1-4 кл.
 • 5-9 сынып оқушылары/ учащиеся  5-9 кл.
 • 10-11 сынып оқушылары/ учащиеся 10-11
 • оқытушылар / педагоги
 • басқалар / прочие

 

 

           656

            443

59

 

 

3

Келу саны (жыл ішінде) /

Количество посещений (за год)

6080

 

 

4

Кітап беру саны (барлығы)

Количество книговыдач (всего)

16111

 

5

Оқылу / Читаемость (экз.)

12.1

 

6

Айналымдылық(рет) /

Обращаемость фонда (раз)

0,9

 

7

Келу (келу) / Посещаемость (посещ.)

8.2

 

8

Кітаппен қамтамасыз етілу (дана)

Книгообеспеченность (экз.)

1-11 сынып оқушылары / Учащиеся 1- 11 классов

1-4-15

5-11-25

 

 

 

Ақпарат- библиография және көпшелік жұмыс

Информационно-библиографическая и массовая работа

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

9

Көрмелер (барлығы) / Выставки (всего)

40

 

10

Әдебиеттерін қарастыру (барлығы) / Просмотры литературы (всего)

20

 

11

Әдебиеттің ауызша шолуы (барлығы) Устные обзоры литературы (всего)

1

 

12

Оқырман конференциялары / Читательские конференции

 

 

13

Ауызша  журналдар / Устные журналы

1

 

14

Әнгімелесулер (топтық)/ Беседы (групповые)

20

 

15

Презентация

15

 

16

Әдебиет композициясы / Литературная  композиция

2

 

17

Әдеби мейрам, ойындар ...

/Литературные праздники, игры...

5

 

18

Анықтамалар(барлығы) /справки(всего)

2000

 

19

Бейнефильмдерді қарау / Просмотр видеофильмов

10

 

20

Педагогика кеңестерінде жаңа  оқу-әдістеме әдебиеті туралы сөз сөйлеу /

Выступления перед педагогами о новой литературе

Басқалар / другие

 

 

 

 

2

 

 

Кітапхана-библиография білімін насихаттау

Пропаганда библиотечно - библиографических знаний

 

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

21

Жеке кеңестер / Индивидуальные консультации

900

 

22

Кітапхана ішіндегі экскурсия /

Экскурсия по библиотеке

8

 

23

Кітапханалық сабақтар / Библиотечные уроки

7

 

24

Әңгімелесулер / Беседы

20

 

 

Қорды жинақтау

Комплектование фонда

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

25

 

Түскен басылымдар (оқулықтардан басқасы) /Кол-во поступивших изданий (кроме учебников):

 • барлығы, данамен /всего в экземплярах
 • барлығы, атаумен /всего в названиях
 • сомасы / на сумму

 

6320

 

 

            

 

 

Түскен оқулықтар саны/ Количество поступивших учебников:

 • барлығы, данамен /всего в экземплярах
 • барлығы, атаумен /всего в названиях

-    сомасы / на сумму

 

 

 

26

Оның ішінде электрондық құралдар /В том числе электронных пособий

 • барлығы, данамен /всего в экземплярах

- барлығы, атаумен /всего в названиях

 

 

43

 

 

27

Газеттер мен журналдар

2016-17 ж.(2 жартыжылдығы/

 2 полугодие):

 • барлығы, данамен /всего в экземплярах

-    сомасы / на сумму

 

 

 

15

50000

 

28

Газеттер мен журналдар

(1 жартыжылдығы/1 полугодие):

 • барлығы, данамен /всего в экземплярах

-    сомасы / на сумму

20

 

 

50000

 

29

Есептен шығарылған басылымдар саны  /

Количество выбывших изданий

 • кітаптар/книги
 • оқулықтар/ учебники

 

 

                                   

 

 

Әдебиет өңдеу

Обработка литературы

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

30

Әдебиеттерді жүйелеу  (атау)/

Систематизация лит-ры (назв.)

 

 

31

Әдебиеттерді каталогтеу   (атау)/

Каталогизация лит-ры (назв.)

2000

 

32

Каталогтер мен картотекаларды өңдеу/

Редактирование каталогов и картотек (карт.)

2000

 

 

 

Қорды ұйымдастыру және сақтау

Организация и хранение фонда

 

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

33

Қор мөлшері(оқу жылының басына) / Объем фонда (всего на начало учебного года)

Оның ішінде оқу әдебиеті /

В том числе учебной литературы

 

 

 

 

 

 

34

Еркін пайдалану қорының мөлшері (дана)/

Объем фонда открытого доступа (экз.)

1100

 

35

Қорды орналастыру(дана)/ Расстановка фонда (экз.)

15440

 

36

Қорды  тексеру (дана) /Проверка фонда (экз.)

2000

 

37

Қордың орналасуын тексеру (дана) / Проверка расстановки фонда (экз.)

1250

 

38

Әдебиеттерді  түптеу (дана) / Переплет литературы (экз.)

 

 

 

Қорды ұйымдастыру  және сақтау

Организация и хранение фонда

 

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

орындалғаны

выполнено

39

Кітапхананың жалпы алаңы (шаршы метр)/Общая площадь библиотеки (кв.м.)

97,5

 

 

 

40

- Оқу залының алаңы / площадь чит.зала

- Оқу залындағы орындар саны(саны)/кол-во мест в читальном зале (число)

20

 

41

Кітап  коймасының алаңы /площадь книгохранения

- негізгі қор /основной фонда

-оқу қор / учебного фонда

 

 

84

13,5

 

 

 

 

ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД:

 

1.Воспитание гражданского и культурного самосознания учащихся

2.Содействие учебно-воспитательному процессу

3.Формирование информационной культуры учащихся.

4.Развитие познавательных способностей и интересов учащихся.

 

1.Оқушылардың азаматтық және мәдени сана сезімін тәрбиелеу. 

2.Оқу-тәрбие үдерісіне әрекет ету.

3.Оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. 

4.Оқушыларда танымдылық қабілеттері мен қызығушылықтарын дамыту.

 

II. СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

Көрсеткіш

Показатели

Жоспар

План

ОрындалВыполн.

1 тоқс

1 четв.

2 тоқс

2 четв.

3 тоқс

3 четв

4 тоқс

4 четв.

 

Оқырман

Саны

Кол-во читателей

1200

 

400

200

280

220

Берілген кітап саны Кол-во книговыдач

 

16500

 

7000

1000

4000

4500

Қатысқандар саны Кол-во посещений

 

6080

 

3000

2000

540

540

 

Ш. ОҚЫРМАНДАРМЕН ЖҰМЫС

III. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ:

№ п/п

Жұмыс мазмұны

Содержание работы

Мерзім

Срок

 

Ответственные

 

Педагогикалық ұжыммен жұмыс.

Работас педагогическим коллективом

 

 

 

Оқытушыларды ақпараттандыруИнформирование педагогов

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

 

Мектеп оқушыларымен жұмыс.

Работа с учащимися школы

 

 

Оқу үдерісіне көмек ретінде ақпараттық жұмыс   процессуСправочная работа в помощь учебному процессу

Жыл бойы

В течение года

библиотекари

 

Кітапхана белсенділерімен жұмыс.

Работа с библиотечным активом

 

 

«Классиканы қалай оқиды?» оқырман формулярдарының аналізін өткізу-анализ чтения по формулярам уч-ся

 

библиотекари

 

Көпшілік жұмыс.

Массовая работа

 

1

Устный журнал «Мы дружной семьей в Казахстане живем»

Кн. выставка «Диалог культур и искусств» (к Дню языков народа Казахстана)

16.09.18

библитекари

 

2

Обзор «В Казахстане-  на земле родной живем мы все большой и дружной семьей» (к Дню языков народов казахстана)

19.09.18

совместно с ДБ

 

3

Вечер встречи «И мудрость, жизни высота» (к Дню пожилого человека)

1.10.18

 

 библиотекари

 

4

«Ясная светлость книжной премудрости» Праздник юных любителей книги/ к Дню библиотекаря

22.10.18

совместно с ДБ

 

5

Неделя Детской книги / План недели составляется дополнительно

23.03-1.04.19

совместно с ДБ

 

Патриоттық тәрбие

Патриотическое воспитание

 

1

Мероприятия по реализации программы «Болашаққа бағдар:Рухани жаңғыру»

(по текущему плану)

01.09.18

библиотекари

 

2

22 сентября -День языков народов Казахстана

Кн. выставка «Если дружат люди, дружат языки!»

22.09.18

библиотекари

 

 

3

 День Независимости

Литературно-музыкальная композиция «Мы одна страна, один народ»

Книжная выставка «Для дружбы нет границ»

13.12.18

совместно с ДБ

 

4

«Міне, қуанышты ! Бізге қонаққа келуге асығуда Наурыз!» кітап көрмесі

«Вот так радостный сюрприз! В гости к нам спешит Наурыз!Книжная выставка

18.03.2019

библиотекари

 

5

«Соғыстың өткелдері»- кітап көрмесі және әдебиеттерге шолу «Давным-давно была война»- книжная выставка и обзор литературы

5.05.2019

библиотекари

 

6

«Рәміздерім-менің үлкен байлығым» сұрақ-жауап ойыны- игра-викторина «Символы мира и добрососедства» (о государственных символах РК)

06.06.2019

библиотекари

 

Құқықтық тәрбиесі

Правовое воспитание

 

1

«Бала құқығы», «Права ребенка» кн. выставка и обзор литературы

10.2018.

библиотекари

 

2

 «Чужих детей не бывает» тематическая полка

04.2019

библиотекари

 

Адамгершілік тәрбиесі

Нравственноевоспитание

 

1

Патриотический урок, кн.выставка «Лидер, признанный миром» ( к Дню Первого Президента)

 

 28.11.18

библиотекари

 

2

«Дін экстремизм туралы»кітап көрмесі

02.2019.

библиотекари

 

Салауатты өмір салтына тәрбиелеу.

Воспитание здорового образа жизни

 

1

«Ләззат үшін есеп беру» (залалды заттармен шығулдану профилактикасы) кітап көрмесі – Кн. выставка «Расплата за дурман» (профилактика употребления вредных веществ)

11.2018

библиотекари

 

2

«Денсаулығыңды қалай сақтайсын?» сауалнама жүргізу – анкетирование «Как ты заботишься о своем здоровье?»

02.2019

библиотекари

 

3

«Егер сен бұл өмірде дегеніңе жетқің келсе ойлан, ішімдікке құмартуға бола ма? Если ты хочешь в этой жизни чего-то добиваться задумайся, стоит ли к спиртному прикасаться» әнгіме/беседа

03.2019

библиотекари

 

Өлкетану тәрбиесі.

Краеведческое воспитание

 

1

«Кәсиетті сұлу-Баянауыл» кн.выставка

13.01.19

библиотекари

 

2

Экскурсия в музей им.Бухар Жырау

24.03.19

библиотекари

 

3

Павлодар об лысы . Павлодарской облас.  кн.выставка

20.06.19

библиотекари

 

Экологиялық тәрбие.

Экологическое воспитание

 

1

«Жаңа  әлемдегі жаңа  Қазақстаның. Новый  Казахстана в новом мире» тақырыптық текше / тем.полка

24.11.18

библиотекари

 

Оқушылардың кітапханалық білімі.

Библиотечно-библиографические знания школьникам

 

 

1

«Кітап – ұстаз, жолдас,ақылшы. Книга – друг, советчик, наставник»

09.2018

библиотекари

 

2

«Земли степной любимые сыны» (юбиляры Казахстана 2018-19 годов в области литературы, культуры, искусства, науки, медицины и техники)

В течение года

библиотекари

 

3

Кітапхана сабағы

«Кітап үйіне есік ашық. Дверь открыта в книжкин дом» Первое посещение библиотеки  библиотечный урок

23.12.18

библиотекари

 

4

«Балаларға арналған энциклопедиялық басылымдар». «Я познаю мир» сериясымен танысу.

«Детские энциклопедические издания».

Знакомство с серией «Я познаю мир». 

02.02.19

библиотекари

 

5

Сөздіктер –біздің көмекшілер.Словари-наши самые верные друзья.

04.04.19

библиотекари

 

 

IV ҚОРДЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

IV КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

п /п

Содержание работы

Жұмыс мазмұны

Срок исполнения

Орындау мерзімі

Ответственный

Жауапты

 

Оқу қорымен жұмыс

Работа с учебным фондом

 

1

Плановое приобретение новых учебников

В течение года

ГорОНО, администрация школы, зав.библиотекой

 

2.

2013 жылғы шыққан оқулықтарды тіркеуден шығару

Плановое списание учебников 2013 года издания

октябрь

зав.библиотекой

 

Негізгі қормен жұмыс.

Работа с основным фондом

 

1

Плановое приобретение методической, отраслевой и художественной литературы

В течение года

ГорОНО, администрация школы, зав.библиотекой

 

2.

Қорды ағымды тексеру

Текущая проверка фонда

октябрь

зав.библиотекой

 

3.

Ескірген әдебиетті, уақытша қолданылатын кітапшаларды тіркеуден шығару

Списание брошюр временного пользования, устаревшей и ветхой литературы

ноябрь

зав.библиотекой

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ХАБАРЛЫ-АНЫҚТАМА- БИБЛИОГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

(жылдық ағымында)

V.ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

РАБОТА  (в течение года)

1.

Оқытушыларға ақпараттық

күндер

Обеспечение информацией о новых поступлениях для педагогов

По мере поступления

зав.библиотекой

 

VI.  ӘДІСТЕМЕЛІК-ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫС

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

Қалалық кітапханашылар бірігу жұмысына қатысу

Участие в работе городского объединения школьных библиотекарей

Жыл бойы

В течение года

зав.библиотекой

 

2

Издание методического сборника городского объединения школьных библиотекарей

август

зав.библиотекой

3

Участие в городских и областных семинарах, конференциях и других мероприятиях для библиотек

Жыл бойы

В течение года

 

зав.библиотекой

VII. МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН НЫҒАЙТУ

VII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1.

Бағдарламасына үйретуді ұйымдастыру.Приобретение лицензионной библиотечной программы, организация обучения по программе

Жыл бойы

В течение года

администрация

 

 

Кітапхана меңгерушісі:                                                                  Г.Е.Жүнісова                   

Заведующая библиотекой:                                                             Жунусова Г.Е.