Сенім телефоны

Павлодар ќ. јкімдігі Павлодар ќ. білім беру бґлімініѕ

«Кґру ќабілеті бўзылєан балаларєа арналєан

мамандандырылєан їлгідегі № 82 сјбилер баќшасы»

мемлекеттік ќазыналыќ  коммуналдыќ  кјсіпорны  

Ќўрылу жылы - 1979.

Балабаќша Павлодар ќ. Кутузов кґшесі, 35/1 мекенжайы бойынша орналасќан

Жалпы кґлемі – 1672,0 м². салынєан  жылы 1973 ж.   

Балабаќшада кґз паталогиясы бар балалар їшін 7 топ ќызмет етеді. Негізгі  диагноздаркґз ќитарлыєы мен амблиопия. Олардыѕ ішінде:

-  мектепалды жастаєы 4  топ бар (бюджеттен ќаржыландырылады),

- 3 топмектепалды жастаєы,

- соның ішінде мемлекеттік тілде оқытылатын 2 топ.

Балалармен тиімді жўмыс жїргізу їшін, топтар 12-ден 15 балаєа дейін толымдалады.

Балабаќшада ортоптистер кабинеті

Логопед  кабинеті

Музыка залы

Ќазаќ тілі кабинеті

Бассейн

Физиокабинет бар.

Біздіѕ балабаќшамыз 1979 жылдан бастап толыќтырылєан жјне тїзетуші-дамытушылыќ тјрбие мен оќыту жїйесінде жўмыс істейді.

Осы паталогияны есептей отыра, балаларды тјрбиелеу  мен оќыту іске асырылады. Топтардаєы педагогикалыќ їрдіс баланыѕ кїнделікті ґмірі жаєдайындаєы ўзаќ интенсивті емдеу жўмысы мен тїзетуші-педагогикалыќ шаралардыѕ їндесуінде ескертіледі.   

Сјбилер баќшасы келесі баєдарламалар бойынша жўмыс істейді: «Балабаќшадаєы тјрбие мен оќыту баєдарламасы» - Алматы, Мектеп, «Балабаќшадаєы 5-7 жастаєы балалардыѕ мектепалды дайындыќ баєдарламасы» - Астана, Алматы, Л.И. Плаксинаныѕ  редакциясында «Арнайы (тїзету) білім беру мекемелерініѕ (кґру ќабілеті бўзылєан балаларєа арналєан) баєдарламасы.

Балалар балабаќшамызєа балалар емханасы мен ќалалыќ психология-медицина-педагогикалыќ кеѕесініѕ баєыттары бойынша ќабылданады. Балабаќшада арнайы кїн тјртібі ќарастырылады, оныѕ ішіне жалпылай, топтыќ жјне жеке сабаќтар кіреді. Жўмысымызда  біз келесі принциптерді басшылыќќа аламыз:

- тїрлі јрекеттердіѕ балансын ќамтамасыз ету;

- дене жјне ой-сана ауырлыєыныѕ алднн алу;

- тјрбиеші балаєа барлыќ педагогикалыќ ыќпалдардыѕ їйлестірушісі;

- педагогикалыќ жјне емдік-алдын алу ыќпалдарыныѕ ќосылысы;

-педагогикалыќ жјне офтальмологиялыќ ыќпалдарыныѕ їйлесуі.

 

Кенет кґзі Славаныѕ

Ќылилана бастады,

Оѕ жаќ кґзі баланыѕ,

Ќиыс ќиыќ тастады.

Дјрігер кеп ќараєан

Кеѕес берді балаєа:

«Кґзіѕ ќыли болмасын

Десеѕ, титтей жолдасым,

Тілімізді алєын сен:

Балабаќша – жалєыз ем».

 

Бўлар барды аптекке,

Кґзілдірік жалєыз ем,

Кґзілдірік алды јпке.

Слава жїрді кїнде іліп,

Кґзі кетті тїзеліп.