Сенім телефоны
8-7182-53-05-12
email: 28scool@mail.ru
Мекенжайы: С. Торайғыров көшесі, 24
53-05-12, 53-17-48, 62-73-82
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сәрсенбі 14.00 - 17.00 бейсенбі 14.00 - 17-00
Бір жылда2729959
Бір айда180900
Бір аптада36167
Кеше7296
Тәулік442
Тұрмыс-салттық география

«Рухани Жаңғыру» - барлықзаманауитәуекелдерменжаһандықжанайқайдықосаалғандағықазақстандықруханиқұндылықтыңжандануынабағытталғанМемлекетбасшыныңбағдарламалықмақаласы. Мақалаұлттықбірегейліктісақтау, азаматтарсанасыныңашықтығыменбілімгебаулуындәріптеу, прагматизм, бәсекегеқабілеттіліктіарттыру, қоғамдықсананыңжаңғыртудыдыңмаңыздылығыналғатартады. Бұлқасиеттерзаманауиқазақстандықтардыңнегізгібағытыболуықажет.

 

   «Туғанжер» - барлықуақыттаұлттықбірегейліктіңіргетасыретіндесондамекендегенбарлықэтносмәдениетімендәстүрлерінөзінеқалыптастырады. Мұндайкиелісезім, ісжүзіндебаршатіршілікқарекетіндегіжаңажетістіктергежетелегенотанғадегенмахаббатіспеттес. «Туғанжер»- азаматтардыңтуғанөңірінкөркейтугетарту, соныменқатарәлеуметтікмәселелердіңшешуінебағытталған«шағынотанның»дамуынаүлесқосатынбағыттағыарнайыжобаболыпсаналады.

 

   «Қазақстанныңкиеліжерлерініңгеографиясы»  – тарих пен мәдениетке, адамныңруханидамуынажәнеоныңтуғанжерінедегенбайланысынанегізделеотырыпадамменоныңөмірінебағытталған. Кейбіртұлғалардымәңгіескесақтаудаұлттымәденибайытуменмінәжатетугеарналғанорындартүріндегіұлыата-бабаерліктеріносындай бағдарғажатқызуғаболады. Осындайорындардыбілуімізкөптегеннәрсеніүйретіп, оларданқажеттіөмірлікқуаталуғамүмкіндікбереді. Осығанбайланысты, Киелімекенжағырапиясыныңқұрылуы- адамныңруханибаюмәселесіналғатартыпқанақоймай, соныменқатар  мәдениетімізбенсалт-дәстүрімізді, байтарихымыздыңқұндылықтарынкөрсетеді. Бұлбөлімаймақтықжәнереспубликалық киелімекендерді, олардыңтарихыменерекшеліктерітуралыақпараттарменқамтамасызетеді.

   Заманауи Қазақстанмәдениеті. Қоғамдамуыныңбастыкөрсеткішіболыпәрдайымоныңмәденижетістеріболды. Солсебептен, бұлжетістіктердіәлемдікдеңгейдетанытуқажет. «ЖаһандықөмірдегізаманауиҚазақстанмәдениеті»арнайыжобасыныңарқасындаотандықмәдениеттіңзаманауижетістігіменбаршахалықтыңтанысумүмкіндігітуады.

Сонымен қатар, кезкелгенбәсекегеқабілеттіқызметтүрісияқтымәдениеттежітіойланыпбарыпөміргебейімделгішболуықажет. Бұлбөлімсуретшілер, отандықәртістерменшығармашылықұжымдар, жазушыларжәнебасқадамәдениетқайраткерлері, көркемсурет, әдебиетжайындағыбарлықшығармалардықамтиды. Бөлімніңмультимедиалықбөлігіндефото,- видеоматериалдар, отандықәртістердіңорындауындағыбейнелердікөруге, соныменқатаротандықәртістердіңҚазақстандағыжәнешетелдеөтетін мәдениіс-шараларытуралыақпараттаралаалады.

Жаһандықдәуірдееңбастысын-тегеурінменқатерлердіұғынатынжаңаұрпақтықалыптастыруөтемаңызды. Солүшінбастықұрал–білімболыптабылады.

Әлеуметтік-гуманитарлықсалада 100 жетекші оқулық аудармасы – прагматизм мен бәсекегеқабілеттіруханижетілдірудежаңаҚазақстанұрпағынқалыптастыруданақтықадамболыптабылады. Бұлбөлімөзкезегіндетәржімаланғанкітаптарменавторлары, оқулықтарғасілтеме, соныменқатаррецензиялартуралыақпаратбереді.

   100 жаңатұлға. «Болашаққабағдар: Қоғамдықсананыжаңғырту»аттымақаласындаҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ә.Назарбаев«Қазақстанның100 жаңатұлғасын»құрудыұсынғанболатын. БұлжобадаТәуелсіздіккезеңінбағындырғанадамдардыңтарихыжинақталады. Бұлтарихтатүрліаймақтардағыжастардың, ұлттардың, жекежәнеқоғамдықөмірдегіәріжұмыстағыазаматтардыңжетістіктерібаяндалады. 

 Латын  әліпбиінекөшу. Бұлбөлімхалықтықазақәліпбиініңлатыншағаауысуынхабардаретугебағытталған. Сонымен қатар,  бөлімдежаңаәліпбидіүйренужөніндегіұсынымдарменәдістемелікматериалдарменқамтамасызетілетінболады.